OTO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

OTO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

SATICI           :

ALICI             :

Araca İlişkin Bilgiler:

Cinsi                :                                              Modeli             :

Rengi               :                                              Plakası             :

Motor No        :                                              Şase No          :

 

            Yukarıda cins ve evsafı yazılı oto, aşağıda belirtilen şartlarla ……… tarihinde satıcı …………………. tarafından alıcı ……………..’e satılmıştır.

1-     Sözkonusu oto sağlam olarak alıcı tarafından alınmış olup, satış tarihinden sonra alıcının kendisi veya başkalarının  kullanımı sonucu ortaya çıkacak  cezai ve   hukuki yükümlülüklerin tamamı alıcıya aittir.

2-     Satıma konu oto, toplam ………..YTL (yenitürklirası)’ye  satılmış olup, ödemeler ……… tarihli kur üzerinden hesap edilerek aşağıda gösterildiği şekilde döviz üzerinden yapılacaktır.

a)      Alıcı, satıcıya …………. tarihinde  ………… EURO kaporo bedeli olarak,

b)      Aracın trafik sicilde alıcı adına devri anında da alıcı, satıcıya YTL’yi satış bedeli olarak ödeyecektir.

3-     Satış tarihi olan ………… tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde devir için tüm şartların oluşmasına  rağmen, alıcı aracın kaydını kendi üzerine almaktan imtina etmesi halinde kaporo bedeli olan …. EURO’nun satıcıya ait olacağını ve ayrıca cezai şart bedeli olarak da ….. EURO’yu  satıcıya ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4-     İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul  mahkemeleri ve icra daireleri 

yetkilidir. …./…../……..

Satıcı                        Alıcı                             Şahit                            Şahit

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !